مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

خوبی مسری است ؛ الهی خوبی بگیری!

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1501

ویدئوهای خوبی مسری است ؛ الهی خوبی بگیری! صداهای خوبی مسری است ؛ الهی خوبی بگیری! تصاویر خوبی مسری است ؛ الهی خوبی بگیری!

خوبی مسری است وقتی به گرمی دستی را می فشاری وقتی با لبخندت ، کار خوب دیگری را تایید می کنی وقتی مراقبی حریر دلی لگد نشود ؛ خوبی سرایت پیدا می کند...

خوبی مسری است

وقتی به گرمی دستی را می فشاری

وقتی با لبخندت ، کار خوب دیگری  را تایید می کنی

وقتی مراقبی حریر دلی لگد نشود ؛

خوبی سرایت پیدا می کند...

 

خوبی مسری است

وقتی مهربانی عطسه کند ؛

فضا لطیف می شود

سرآغازی برای اتفاقات شیرین دیگر

خوبی مسری است همان گونه که بدی...

خوبی گرفتنی ترین گرفتنی دنیاست

الهی خوبی بگیری ...

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.