مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

اصول فرهنگ کار و ایمنی و حادثه و اینا...

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

954

ویدئوهای اصول فرهنگ کار و ایمنی و حادثه و اینا... صداهای اصول فرهنگ کار و ایمنی و حادثه و اینا... تصاویر اصول فرهنگ کار و ایمنی و حادثه و اینا...

احتمالاً بسیار دیده ایم در یک پروژه عمرانی ، کارگران بدون رعایت اصول ایمنی مشغول کار می شوند؛ پس از اندکی ، حادثه ای!! و این پیمانکار مربوطه است که مثل یک انسان بسیار وظیفه شناس، تابلویی بزرگ بر سرد پروژه عزیزش نصب میکند با این مضمون: اول ایمنی ، بعد کار !!!

احتمالاً بسیار دیده ایم در یک پروژه عمرانی ، کارگران بدون رعایت اصول ایمنی مشغول کار می شوند؛
پس از اندکی ، حادثه ای!!
و این پیمانکار مربوطه است که مثل یک انسان بسیار وظیفه شناس،
تابلویی بزرگ بر سر در  پروژه عزیزش نصب میکند با این مضمون:
اول ایمنی ، بعد کار !!!
این ایمنی مذکور قبل از اینکه یک قانون دست و پا گیر شود
بیشتر یک تعامل فرهنگی نداشته بین کارگر و کار فرماست!!!
تو گویی هیچکس خبر ندارد خسارت جانی و مالی را هیچ بیمه و دادگاه و قانون و هیییچ عدد و رقمی جبران نتوانست کردن!!

چرا هنگام برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها ، تقبل هزینه های ایمنی محیط کار
!! سنگقلاب !! می شود؟؟!!
برگردیم به کمی عقب تر...
انسان های بیش مدعی و بسیار مطمئن از خود که از کودکی شاید مردانگی را در قدرت نمایی دیده اند!!
پدر، وقتی فرزندانش را مرد شده می پندارد که بتوانند ارز اندامی ( بخوانید عرض اندام ) کنند !!
و این فرزند ناخوش بخت اگر بخواهد به رعایت قوانین و اصول ، تمسک جوید، لابداً محکوم به سوسول بودن می شود!
جالب اینجاست که در همان روزگار کمی عقب تر نیز آموخته ایم کمترین پول را به کارگر یا فروشنده بدهیم
در نهایت چانه زنی و با حفظ کلیه قواعد فنی مذاکرات ( بخوانید معاملات ) !!
احتمالاً بدین شکل سود بیشتری نصیبمان می شود !!
حالا بزرگ که شویم بهرحال یا کارگر می شویم یا کارفرما!!
کارگر که شوی ، استخدام می شوی در پروژه ای بدون هیچگونه آموزشی
بدون کمترین امکانات و وسایل ایمنی و بدون حتی یک لباس کار درست و حسابی!!
و از آنجا که انسان های معتقدی هسیم خود و دیگران را بیمه ائمه معصومین میکنیم
تا پروژه هایمان هر چه با برکت تر باشد ...
 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.