مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

دستان زمان

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1466

ویدئوهای دستان زمان صداهای دستان زمان تصاویر دستان زمان

خدا به زمان قسم می خورد به عصر ! و انسان در بستر زمان متولّد می شود با عمری محدود

خدا به زمان قسم می خورد
به عصر !
و انسان در بستر زمان متولّد می شود
با عمری محدود
عمری که سرمایه است ...
یخ فروشی را تصوّر کن که می رود یخ بفروشد

هرچه زمان می گذرد یخ هایش هم به مرور آب می شود
هستی اش آب می شود ...

هستی ما نیز  در دستان زمان ؛ آب می شود و خدا به زمان قسم خورده است که همه در خسرانند به غیر از صاحبان ایمان و عمل شایسته

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.