مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

درخت پیر

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1500

ویدئوهای درخت پیر صداهای درخت پیر تصاویر درخت پیر

در محلّه ی ما درخت ها همه پیر شده اند... درخت ها که سایه هاشان بی عبورند! ... که تنها مانده اند!

در محلّه ی ما
درخت ها همه پیر شده اند...
درخت ها  که سایه هاشان بی عبورند!
... که تنها مانده اند!
... که به تنهایی پیر شدند،
و به تنهایی عادت کردند!
درخت هایی که کسی زیر سایه هاشان تاب بازی نمیکند،
کتاب نمی خواند،
بزرگ نمی شود ،
و ...


در محلّه ی ما
درخت های پیر، می میرند.

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.