مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

پیله و پروانه

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2346

ویدئوهای پیله و پروانه صداهای پیله و پروانه تصاویر پیله و پروانه

سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن را تماشا کرد تا اینکه تقلای پروانه متوقف شد به نظر می رسید خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد

سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد
شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن را تماشا کرد
تا اینکه تقلای پروانه متوقف شد
به نظر می رسید خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد
آن شخص خواست به پروانه کمک کند
قیچی برداشت تا پیله را بازتر کند و پروانه به راحتی خارج شود

امّا...

جثه ی پروانه ضعیف بود و بال هایش چروکیده
بال هایی که هنوز مستحکم نشده بود
پس همه ی عمر را روی زمین خزید و
هیچ گاه بالهایش باز نشد
آن شخص مهربان نمی دانست که محدودیت پیله و تقلا را خدا برای پروانه قرار داده بود
تا با مادّه ای که از بدنش ترشح می شود
پس از خروج از پیله ، امکان پرواز بیابد
گاهی اوقات در زندگی ، فقط به تقلّا نیاز داریم

برگرفته از کتاب پروانه و پیله
پرستو ابراهیمی
انتشارات جیحون

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.