مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

باید نگهش داشت

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1259

ویدئوهای باید نگهش داشت صداهای باید نگهش داشت تصاویر باید نگهش داشت

چیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان طور باقی بماند ... عاملی که خانواده را به هم پیوند می دهد همین محبّت است زندگی راواقعا مایه ی آرامش می کند

محبت چیزی است که باید نگهش داشت ، باید از آن مراقبت کرد
چیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان طور باقی بماند ...

عاملی که خانواده را به هم پیوند می دهد همین محبّت است

زندگی راواقعا مایه ی آرامش می کند                                              
با خوبی عمل
با رعایت اخلاق
با رعایت آداب
با رعایت حدود و ثغور و موازین شرعی

نگذارید محبّت از بین برود
به محبّت بی اعتنایی نکنید
محبّت را باید حفظ کرد


کتاب خانواده

انتشارات صهبا

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.