مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نامه سرگشاده

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1343

ویدئوهای نامه سرگشاده صداهای نامه سرگشاده تصاویر نامه سرگشاده

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ : ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻭﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺗﺤﺖ

از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ :


ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ،
ﻭﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ،
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺎﻧﻪﺑﻪﺷﺎﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ  
ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ﺷﺮﻓﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮﺍﻣﯽﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﯾﮏ - ﭼﻄﻮﺭ ٦ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟

ﺩﻭ - ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ پول ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ؟

ﺳﻪ - ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺍﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ،گمت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !!
ﭼﻬﺎﺭ - ﭼﻪ ﻭﺭﺩﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ٦ ﻣﺎﻩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮓ ‏(ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ‏) ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ؟

ﭘﻨﺞ - ﻣﯽﺁﯾﯿﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻋﻮﺽ؟

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ

ﻣﺎﻧﻔﺮﺩ ﺷﻔﻦﻫﺎﺧﻦ  ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ


****************************************

جوابیه مدیران صنعت خودروسازی ایران به مدیر مرسدس بنز:
مانفرد عزیز،

سلام

در پاسخ به پرسش های احمقانه ات باید بگوییم :

اولاً، تو برو جلو بوق بزن!

دوماً، شماها حالا حالاها باید نون خشک بخورید!!
سوماً، ما خیابان زندگی رو از عرض طی می کنیم نه از طول!!!
در نتیجه به بنز و امثالهم نیازی نیس با پرایدم میشه!!
چهارماً، اطلاعات بیشتری اگر خاسه باشی باید بگوییم :

هر که را اسـرار حـق آموختنـــد
مهــر کردند و دهـــانش دوختند
اگرم هنوز نفمیدی که خیلی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـی

با تشکر

مدیران بیش از حد موفق صنعت خودروسازی ایران

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.