مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

دانه های دودی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1645

ویدئوهای دانه های دودی صداهای دانه های دودی تصاویر دانه های دودی

حریر ، تور یا ساتن و گیپور احتمالا بیشترین انتخاب ما برای پوشاندن پنجره ها ، همین ها باشد گاهی خیلی گران و رو به تجمل ، گاه ساده تر

حریر ، تور یا ساتن و گیپور
احتمالا بیشترین انتخاب ما برای پوشاندن پنجره ها ، همین ها باشد
گاهی خیلی گران و رو به تجمل ، گاه ساده تر

اما برای مردمان مناطقی از ایران ، پوشش پنجره ها خیلی ارزان تر تمام می شود
با آنچه طبیعت به رایگان در اختیارشان می گذارد
با ریسمانی از دانه های دودی ، چشم پنجره ها را می گیرند
اوایل تیرماه هر سال ، زنان و دخترکان روستا به تپه های اطراف می روند
برای چیدن میوه های اسپند
توپ های گردی که با هنر و سلیقه ، دانه دانه به ریسمان های رنگی کشیده می شود
و می آویزند بر چارچوب پنجره ها

محافظت از چشمزخم ، دور کردن حشرات موذی ، ضدعفونی شدن فضا ،
کارکرد مضاعفی برای این پرده هاست
پرده های دشتی در میمند کرمان
دودنی در سیستان
و روستاهای خراسان جنوبی و ایلام

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.