مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

فرهنگ سالم ؛ هوای سالم

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1206

ویدئوهای فرهنگ سالم ؛ هوای سالم صداهای فرهنگ سالم ؛ هوای سالم تصاویر فرهنگ سالم ؛ هوای سالم

فرهنگ هواست اگر این هوا سالم بود ؛ یک بدن مستعد با تنفس آن انرژی می گیرد

فرهنگ هواست
اگر این هوا سالم بود ؛ یک بدن مستعد با تنفس آن انرژی می گیرد
اگر هوا مسموم بود ؛ آدمهای سالم هم در این هوا تنفس بکنند مریض  .می شوند
ناتوان می شوند ، معلول می شوند ... فرهنگ یک چنین حالتی دارد

کتاب قرارگاه های فرهنگی
صفحه 22

انتشارات صهبا


این پست را در بخش صوت ، با صدای سید علی اصغر برقعی بشنوید

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.