مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

او همیشه نزدیک است

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1410

ویدئوهای او همیشه نزدیک است صداهای او همیشه نزدیک است تصاویر او همیشه نزدیک است

آغوشش همیشه باز است حالا هر چقدر هم که تقلّا کنیم هرچه قدرکه بازیگوش باشیمو زیر و رو کنیم این جهان پر تشویش را باز هم در آغوش اوییم

آغوشش همیشه باز است
حالا هر چقدر هم که تقلّا کنیم
هرچه قدرکه  بازیگوش باشیم
و زیر و رو کنیم این جهان پر تشویش را
باز هم  در آغوش اوییم
در پناهِ آرامِ مهربانی اش...
گاهی اگر حسّ دوری می کنیم
اگر بغض راه گلو را می بندد
و دل، تنگ می شود ؛
دوری از ماست
چون
" او همیشه نزدیک است "

" نحن اقرب من حبل الورید "

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.