مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

جیغ

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1879

ویدئوهای جیغ صداهای جیغ تصاویر جیغ

اگر بپذیریم که اثر هر هنرمندی ، تابلویی از افکار و احساسات درونی اوست ؛ تابلوی جیغ ادوارد مونک ؛ نقاش نروژی به خوبی نشان می دهد که چه دنیای پر وحشت و اضطرابی را در درون خود داشته است .

اگر بپذیریم که اثر هر هنرمندی ، تابلویی از افکار و احساسات درونی اوست ؛
تابلوی جیغ  ادوارد مونک ؛ نقاش نروژی به خوبی نشان می دهد که چه دنیای پر وحشت و اضطرابی را در درون خود داشته است .
رنگ های اغراق آمیز و تند ، حرکت موجی و گردابی قلم روی بوم ،
پژواک بصری را در اطراف شخصیت این تابلو ایجاد کرده است .
احساس ترس و انرژی ویرانگر

خود ادوارد مونک در این باره می گوید :

در حین رسم این نقاشی ، صدای جیغ طبیعت را حس می کردم
تابلوی جیغ را نماد عصبیت انسان جهان مدرن می دانند ؛
تابلویی که در سال 2012  با حدود  120 میلیون دلار ،
رکورد حراج آثار هنری دنیا را شکست .
جیغی که صدایش ، تا دنیای مجازی امروز ما نیز رسیده است
وقتی که در واکنش به موضوعی ، عکسی یا نظری ، با شکلک برگرفته از این اثر ، جیغ می کشیم

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.