مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نخود سیاه

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2143

ویدئوهای نخود سیاه صداهای نخود سیاه تصاویر نخود سیاه

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش
اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است
با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد
یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی
چون نخودهای سیاه را به مدت چند روز در آب خیس می کردند  تا به دو قسمت تقسیم شود و بعد به نام لپه در بازار به فروش می رساندند
منظور از ضرب المثل پی نخود سیاه فرستادن  به قول مرحوم دهخدا :

پی کاری فرستادن کسی را که بسی دیر کشد
به عبارتی وقتی کسی را دنبال نخود سیاه فرستادیم یعنی جایی رفته که به این زودی ها بر نمی گردد

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.