مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

اندازه نگه دار

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1797

ویدئوهای اندازه نگه دار صداهای اندازه نگه دار تصاویر اندازه نگه دار

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفته اند: بسیری مردن به که گرسنگی بردن.

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن
 که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر،
گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفته اند: بسیری مردن به که گرسنگی بردن.

 گفت : اندازه نگهدار، کلوا واشربو و لا تسرفوا
نه چندان بخور کز دهانت برآید
نه چندان که از ضعف، جانت برآید

گلستان سعدی - باب سوم

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.