برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …
خدایا! 
کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم

بارانی باید ، تا رنگین کمانی برآید

خدایا هدایتم کن ، زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.
خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم ، زیرا میدانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است.
شهید دکتر چمران
نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی ...
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...
لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

Sorry, but your browser does not support WebGL!